Adatvédelmi irányelvek

Tisztelt Felhasználó!

Üdvözlöm a danahome.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal)! Köszönöm, hogy felkereste a weboldalamat, és érdeklik a szolgáltatásaim!

Mráz Diána vagyok, a DanaHome oldal fenntartója, üzemeltetője. Jelen tájékoztató célja pedig, hogy megismertessem Önnel, hogy a Weboldalamat felkereső, a Weboldal egyes funkcióit használó személyek személyes adatait milyen célból, mennyi ideig, hogyan kezelem, mint adatkezelő.

Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezelem. Az irányadó jogszabályok közül a legfontosabb a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, amelyet Európai Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR címszó alatt ismerhet (a továbbiakban: GDPR). Ezen kívül törekszem arra, hogy a személyes adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítsam, és az általam kezelt személyes adatait illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg.

Az adatkezelés további részleteit érintően kérem, hogy olvassa el az alábbi Tájékoztatót.

Kérem, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzám mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeim valamelyikén. 

I. AZ ADATKEZELŐ

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője Mráz Diána e.v. (székhely: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 21., egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 55620024, adószám: 56915141-1-33, a továbbiakban: Adatkezelő vagy DanaHome).

A jelen Tájékoztatóban foglaltakkal, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken fogadom:

postai levelezési cím: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 21.

e-mail cím: info@danahome.hu

telefonszám: +36 30 222 7111

II. ADATKEZELÉSEK

1. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉSE

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben a DanaHome valamely szolgáltatását szeretné igénybe venni, a szolgáltatás nyújtása szerződéskötéssel jár. Ha magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként köt velem szerződést, akkor a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése céljából kerül sor a lent felsorolt személyes adatai kezelésére.

E célok részletesebben:

 • szerződés előkészítése (ajánlatkérés rögzítése, megrendelői kérdések megválaszolása, ajánlatadás), szerződés megkötése, szerződések nyilvántartása és teljesítése, valamint mindezek során a megrendelővel való kapcsolattartás,
 • a szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése,
 • kiállított számlához kapcsolódó adatok kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségek teljesítése.

Amennyiben viszont megrendelőként az Ön cége a szerződő fél, akkor személyes adatkezelés a cég részéről eljáró kapcsolattartók kapcsán valósul meg. A kapcsolattartókat érintő adatkezelésről jelen tájékoztató 2. pontjában olvashat bővebben.

Mely személyes adatokat kezelem a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése céljából?

 • megrendelő vezetékneve, keresztneve
 • megrendelő kapcsolattartási adatai: e-mail cím, telefonszám, egyéb online platformos kapcsolatfelvétel esetén a megrendelő elérhetőségi adatai (pl. Skype név)
 • szerződéskötés esetén a megrendelő további személyazonosító adatai: anyja neve, születési hely és idő, lakóhely, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
 • az ajánlattal, szerződéssel érintett helyszín, ingatlan címe, adottságai, esetlegesen fényképek, valamint bármely a megrendelő által megosztott további információ, amely az adott szolgáltatás nyújtásával összefüggésben fontos és hasznos, így pl. megrendelő elképzelései, megrendelő ízlésvilágára (színek, stílusok, stb.) vonatkozó adatok, azon szokások, elvárások, amelyek az ingatlant használó szempontjából a nyújtott szolgáltatás kapcsán relevánsak
 • megrendelt szolgáltatás megnevezése és esetleges további részletei, teljesítési idő, szolgáltatási díj, ütemezés, stb.
 • szerződéskötés időpontja, státusza
 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok (teljesítési hely, idő, teljesítésigazolás adatai)
 • szállítás esetén szállítási mód, szállítási név és cím
 • számla adatok (a számla kibocsátásának kelte, a számla sorszáma, a számlakibocsátó adószáma, valamint a megrendelő adószáma, neve, címe, az értékesített termék / szolgáltatás megnevezése, mennyisége, fizetési és teljesítési időpontja, az adó alapja, az értékesített termék/szolgáltatás adó nélküli egységára, az alkalmazott adó mértéke, áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését jogszabály kizárja, adómentesség esetén az erre történő egyértelmű utalás)
 • fizetési adatok (fizetés napja, összege, módja, átutalás esetén szerződő partner bankszámlaszáma)
 • bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja
 • megrendelés során jelzett egyedi igények, üzenetváltások

Milyen jogalapon történik a fenti személyes adatok kezelése?

A jelen pontban ismertetett adatkezelés jogalapja alapvetően a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, azaz a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése.

Számlakiállítás esetén a számlán szereplő adatok tekintetében jogszabályi kötelezettség is fennáll az adatok kezelésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. §-a alapján alapján. Az adatkezelés ebben az esetben a GDPR 6. cikk. (1) bek. c) pont felhatalmazása alapján történik.

Mennyi ideig kezelem a személyes adatokat a szerződések kapcsán?

A szerződésekből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében valamennyi adatot a szerződés teljesítését követő 5 évig kezelem a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:22. § értelmében.

Ezen kívül a rám vonatkozó bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a kiállított számlákat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) és (4) bekezdései alapján az Art. 202. §-ban meghatározott adómegállapításhoz való jog elévülési ideje alatt kezelem (adóbevallás évét követő 5 év), és annak leteltét követően külön kérés nélkül is törlöm.

2.SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Mi az adatkezelés célja?

A szerződésekhez kapcsolódóan sor kerülhet továbbá a kapcsolattartóként eljáró személyek (megrendelőtől eltérő személy) személyes adatainak kezelésére. Amennyiben a szerződő partnerem egy cég, kapcsolattartó eljárására rendszerint sor kerül, de magánszemély vagy egyéni vállalkozó szerződő partner esetén is eljárhat helyettük más személy, mint kapcsolattartó. A kapcsolattartók személyes adatai kezelésének a célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

Mely személyes adatokat kezelem a fenti célokból?

kapcsolattartó személyazonosító adatai, elérhetőségei (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, beosztás, képviselt cég / személy neve)

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezelem e személyes adatokat?

A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezelem. Kapcsolattartó változása esetén a korábbi kapcsolattartó adatait a változás átvezetésével egyidejűleg törlöm.

3. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATKEZELÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben kérdéssel, panasszal fordul hozzám (kapcsolatfelvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait a kapcsolattartás, megkeresés megválaszolása érdekében kezelem.

Jelen pont alá tartozik a tájékozódás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez kapcsolódik, akkor arra az előző pontokban ismertetett részletek vonatkoznak.

Mely személyes adataidat kezelem a fenti célból?

Honlapon közzétett kapcsolatfelvételi űrlap esetén:

 • név
 • e-mail cím
 • tárgy
 • üzenet szövege

E-mail útján érkező megkeresés esetén:

 • név
 • e-mail cím
 • az Ön által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az Ön elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön hozzám fordult)

Postai úton küldött levél esetén:

 • feladó neve
 • feladó címe
 • levél kézbesítésének dátuma
 • az Ön által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az Ön elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön hozzám fordult)

Telefonon érkező megkeresés esetén:

 • név
 • telefonszám
 • beszélgetés dátuma, időpontja
 • az Ön által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az Ön elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel Ön hozzám fordult

Milyen jogalapon kezelem e személyes adatokat?

Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekből kezelem.

Mennyi ideig kezelem a személyes adatokat?

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően törlöm. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

4. PANASZKEZELÉS

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja a fogyasztónak minősülő vásárlók – szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus levelezés útján bejelentett – panaszainak rögzítése, kezelése, dokumentálása és az ehhez szükséges kapcsolattartás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § rendelkezéseinek megfelelően.

Mely személyes adatait kezelem e célból?

Írásbeli panasz esetén:

 • az Ön neve;
 • az Ön levelezési címe vagy elektronikus levelezési címe;
 • panaszának tárgya és tartalma, a panasszal kapcsolatban Ön által rendelkezésemre bocsátott iratokban, dokumentumokban szereplő adatok.

Szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, jegyzőkönyvet veszek fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az Ön neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • panaszának részletes leírása, az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az én nyilatkozatom az Ön panaszával kapcsolatos álláspontomról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – az Ön aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben valamely, panaszkezeléshez szükséges adatot nem ad meg részemre, úgy panaszát a rendelkezésemre álló adatok alapján bírálom el, kivéve, ha a hiányzó adatok alapján a panasz elbírálása nem lehetséges.

Milyen jogalapon kezelem e személyes adatait?

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmát és a panaszkezeléssel kapcsolatban a vállalkozásokat terhelő egyéb kötelezettségeket az Fgytv. 17/A. § határozza meg. A GDPR 6. cikk. (1) bek. c) pont felhatalmazása alapján ezen jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelem a felsorolt adatokat.

Mennyi ideig kezelem e személyes adatait?

A panaszt (jegyzőkönyv, írásbeli panasz), a panaszra adott választ (illetve másolatát), valamint a panasz kivizsgálásával összefüggő iratokat és így az azokban foglalt adatokat az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrzöm meg.

5. REFERENCIA, AJÁNLÁS

Mi az adatkezelés célja?

A danahome.hu weboldalon a referencia menüpontban közzéteszem az egyes korábbi munkáimról készült képeket, látványterveket, beszámolókat annak érdekében, hogy szolgáltatásaimat népszerűsítsem, az érdeklődők számára bepillantást adjak a szolgáltatások részleteibe, és ezáltal is erősítsem a DanaHome irányában az érdeklődők bizalmát. Ezen kívül a danahome.hu weboldalon a „Rólam mondták” rovatban korábbi megrendelők véleményei is közzétételre kerülnek, amelynek a célja szintén a DanaHome iránti bizalom növelése, a DanaHome népszerűsítése.

Mely személyes adatokat kezelem a fenti célból?

A referencia leírásokban nem teszek közzé semmilyen olyan személyes adatot, amely alapján az érintett személyek azonosíthatóak lennének. A beszámolókban a projekt részleteiről, az elvégzett munkák szempontjairól írok. Ezen kívül a látványtervek szintén anélkül kerülnek közzétételre, hogy a megrendelők azonosíthatóak lennének.

A „Rólam mondták” rovatban az ajánlást adó megrendelő véleménye és neve kerül feltüntetésre.

Milyen jogalapon történik a személyes adatok kezelése e célból?

Referencia és ajánlás közzétételére minden esetben az érintett megrendelő önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján kerülhet sor.

Mennyi ideig kezelem a személyes adatokat a referencia kapcsán?

A hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelési cél megszűnéséig, ha ez utóbbi előbb következik be. Az adatkezelés célja megszűnik például azzal, ha törlöm az adott referenciát vagy ajánlás rovatot a weboldalról.

6. KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

A DanaHome céges profillal rendelkezik különböző közösségi média felületeken:

 • Facebook
 • Instagram

A közösségi média felületek működési alapelveiről, az ott elérhető funkciókról alapvetően az adott közösségi média felületet üzemeltető dönt. A DanaHome, mint felhasználó azonban lehetőséget kap arra, hogy az egyes funkciókat (korlátozottan) testreszabja, ezáltal az adatkezelésben mind a DanaHome, mind az adott közösségi felület részt vesz. Ebből következően a közösségi médiát üzemeltető cég / szervezet és a DanaHome a felületen történő adatkezelés vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek. A közösségi média felületet üzemeltető cég döntéseire azonban nincs ráhatásom, és a saját adatkezelési tájékoztatójukban foglaltakon túl én sem rendelkezek információval az adatkezelési tevékenységükről, ezért ebben a körben felelősségemet kizárom.

A közösségi média felületek igénybevétele előtt kérem, hogy ismerje meg az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatóját is annak érdekében, hogy Ön, mint felhasználó is élni tudjon a közösségi média felület által biztosított adatvédelmi beállítások személyre szabásával.

A közösségi felületeken a DanaHome oldalaihoz csatlakozott felhasználókról az oldal szabályai, és a felhasználó beállításai szerinti személyes adatokat ismerhetem meg, úgy, mint profilkép, név, stb. A felhasználónak lehetősége van továbbá a bejegyzéseimet minősíteni (lájkolni), értékelni, megosztani, hozzászólni. A kommenteket, bejegyzéseket moderálom, és amennyiben az megítélésem szerint jogszabályba ütköző vagy az én, esetleg más jogait és érdekeit sérti, azt jogosult vagyok eltávolítani.

A közösségi média igénybevétele és ekként az azon keresztül megvalósuló adatkezelés a DanaHome jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Jogos érdekem fűződik ugyanis ahhoz, hogy a DanaHome-ot e felületeken is népszerűsítsem, elérhető legyek, és a szolgáltatásaim iránt érdeklődők e felületeken keresztül is kapcsolatba tudjanak lépni velem, információhoz jussanak.

Amennyiben azonban az érintett szolgáltatók hozzájárulást kértek Öntől adatai kezeléséhez (pl. „fejezze ki hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával“, vagy „erősítse meg válaszát a megfelelő gombra kattintva“), az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontja) lesz.

A felhasználó maga is jogosult a kommentjeit, bejegyzéseit eltávolítani, illetve arra én is jogosult vagyok az adott oldal szabályai függvényében. A közösségi oldal vagy a DanaHome profiljának megszüntetésével a közösségi oldalon történő adatkezelés is megszűnik.

Az danahome.hu weboldalon a Facebookra, a LinkedIn-re irányító egyszerű linkeket helyeztem el. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor rákattint az adott ikonra, megnyílik a linkhez tartozó közösségi platformon elérhető céges felületem, ahol bejegyzéseimet olvashatja, kommenteket írhat, üzenetet küldhet számomra.

7. COOKIE KEZELÉS

Mi az a cookie, és mi a célja?

A danahome.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül a felhasználó által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet, stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.

A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatást nyújt az adott weboldal.

A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelő működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A működéshez szükséges cookie-k különösen:

 • a felhasználók által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)
 • hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”)
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)
 • multimedia-lejátszó munkamenet sütik („multimedia player session cookie”)
 • terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”)
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”)

Ezen kívül egyes cookie-k lehetővé teszik a felhasználási tendenciákat elemzését, illetve a weboldal funkcióinak javítását, fejlesztését, továbbá átfogó forgalmi adatokat szerzését a weboldal teljes használatról.

A cookiek adatait felhasználhatom arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítsak fel, illetve elemezzek, valamint, hogy az azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítsam, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzam.

A cookiek által gyűjtött adatok tehát alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsolom össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzak.

A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:

 • A küldő szerver neve
 • A cookie élettartama
 • Az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám

A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni. A cookiek központi szerepet játszanak az internet testreszabhatóságában és a viselkedés alapú reklámozás is általában cookie alapon működik.

Hogy törölheti, tilthatja le a cookiekat?

A cookie-kat a felhasználó képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a webböngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ, melyek a cookie-t használják.

A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:

Böngésző Cookie beállítása (link)
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Milyen sütiket használunk és azok mire szolgálnak? 

Süti neve Élettartama Funkciója (Miért szükséges a Weboldal vagy a felhasználók részére)
e_globals
cmplz_toggle_data_id_0
cmplzDashboardDefaultsSet
tablesorter-savesort
cmplz_toggle_data_id_1
elementor
cmplz_toggle_data_id_3
cmplz_toggle_data_id_2
cmplz_toggle_data_id_4
cmplzFormValues
_grecaptcha
cmplz_layout
ucp_tabs
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-functional
cookielawinfo-checkbox-performance
cookielawinfo-checkbox-analytics
cookielawinfo-checkbox-advertisement
cookielawinfo-checkbox-others
CookieLawInfoConsent
viewed_cookie_policy
wp-settings-1
wp-settings-time-1
wordpress_test_cookie
_ga
_gid
wordpress_logged_in_0529cc12b1b79e4a6aa85e6b62d14b6e
_gat

A Weboldallal összefüggésben igénybe vesszem továbbá a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében semmilyen felelősséget nem vállalok.

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatokat bizalmasan kezelem. Az általam kezelt személyes adatokat azon munkatársaim jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóim és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név:

székhely:

elérhetőség:

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

info@tarhelypark.hu

Fenntartom a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjak be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával adok tájékoztatást.

A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeim teljesítése keretében adhatom ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Az érintettekkel szemben fennálló valamely jogi igényem érvényesítése esetén a megadott személyes adatokat az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereim, valamint követeléskezelő partnereim.

IV. ADATBIZTONSÁG

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszem. Ennek keretében elfogadom és kialakítom, rendszeresen felülvizsgálom mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általam kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszek minden tőlem telhetőt, hogy megakadályozzam az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodok arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívom mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítom, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítom ki, illetve választom meg, hogy biztosítsam az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtok végre, illetve alkalmazok.

Mindenkor figyelemmel kísérem a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseim által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazom.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékelem (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megteszem az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudom elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésemet követő 72 órán belül bejelentem az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszek közzé a honlapon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetek.

VI. AZ ÖN JOGAI

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatokat nem kezelem tovább, azokat törlöm. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeimen bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezelem-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt a rendelkezésére bocsátom a személyes adatai általam kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosult vagyok az adminisztratív költségeimen alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közlöm.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartom nyilván, kérem, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessem.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatom, hogy az adattörlést megtagadhatom különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségem van vagy lehet.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a jogos érdekemen alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tárolom, azon egyéb műveletet nem végezek, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatom.

Tiltakozáshoz való jog: Azon adatkezelést érintően, amely alapja az én vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általam folytatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat törlöm, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánok érvényesíteni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Önnel kötött szerződéseimhez kapcsolódó adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésemre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjam át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérem, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részemre az I. pontban megjelölt elérhetőségeimre. A levélben kérem, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségem merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosult vagyok Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítem. Szükség esetén jogosult vagyok ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldök Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítem. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosult vagyok ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatom mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatom Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatok, tájékoztattam.

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznék, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velem szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sérteném, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatom, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

 1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem jártam el jogszerűen, kérem, hogy észrevételét, illetve igényét először velem, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségeim valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassam, kezelhessem.

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatom, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a székhelyem vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2022.május 02.

Mráz Diána e.v.         

adatkezelő